ขั้นตอนการประเมินราคา

     การประมาณราคา (Cost Estimate) ความหมายของการประมาณราคาการประมาณราคา หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน
องค์ประกอบของราคา ประกอบด้วย

วัสดุ

 • วัสดุธรรมชาติ
 • แหล่งวัสดุ
 • วัสดุจากการผลิต
 • แรงงานในการผลิต
 • เครื่องจักรในการผลิต
 • แรงงานในการลำเลียง
 • ค่าขนส่ง
 • ความสูญเสีย

ค่าแรง

 • แรงงานคน
 • เครื่องมือ
 • เครื่องจักร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Factor F)

 • ค่าดำเนินการ
 • กำไร
 • ภาษี
 • ฯลฯ

เวลา
ข้อมูลที่มีผลกับการประมาณราคา

 1. ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเข้าออก
 2. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง
 3. ลักษณะสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล เวลา
 4. ข้อกำหนดของค่าจ้างแรงงาน ข้อบังตับแรงงานท้องถิ่น การหาแรงงานในท้องถิ่น
 5. วันหยุดงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ
 6. ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นใกล้เคียง
 7. การจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับด้านเงินทุนหมุนเวียน
 8. สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
Powered by MakeWebEasy.com